Photo > Katalog Naskah Dayah Tanoh Abee (Fathurahman dkk. 2010)